Terms & Conditions


Artikel 1.             Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MGM Language & Leisure en een Opdrachtgever waarop MGM Language & Leisure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MGM Language & Leisure, voor de uitvoering waarvan door MGM Language & Leisure derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2.             Opdrachtgever

2.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die MGM Language & Leisure opdraagt Marketing, Communicatie, Vertaal- of Tolkdiensten of overige werkzaamheden van organisatorische of begeleidende aard te verrichten.

Artikel 3.             Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van MGM Language & Leisure of door schriftelijke bevestiging door MGM Language & Leisure van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail en/of fax verstaan.

3.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3 MGM Language & Leisure zal opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

3.4 [Vertaalwerkzaamheden]Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang MGM Language & Leisure de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

3.5 Indien MGM Language & Leisure in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is MGM Language & Leisure gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

Artikel 4.             Contractsduur; Lever- of uitvoeringstermijn; tijdstip van levering; uitvoering, wijziging en ontbinding overeenkomst

4.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door MGM Language & Leisure in acht genomen, tenzij MGM Language & Leisure in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. MGM Language & Leisure is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

4.2 [Vertaalwerkzaamheden] De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door MGM Language & Leisure per e-mail, gewone post, fax of koerier.

4.3 In verband met de uitvoering door MGM Language & Leisure van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering en/of succesvolle uitvoering door MGM Language & Leisure mogelijk te maken.

4.4 MGM Language & Leisure zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.5 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MGM Language & Leisure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MGM Language & Leisure worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MGM Language & Leisure zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan MGM Language & Leisure ter beschikking heeft gesteld. MGM Language & Leisure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MGM Language & Leisure is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MGM Language & Leisure gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door MGM Language & Leisure en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MGM Language & Leisure op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MGM Language & Leisure een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.9 Indien MGM Language & Leisure met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is MGM Language & Leisure niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.10       Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag. MGM Language & Leisure is gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. De werkzaamheden die reeds werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, zullen integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. In het geval van vertaalwerkzaamheden, zal MGM Language & Leisure het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

4.11       MGM Language & Leisure is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

4.12       Indien MGM Language & Leisure door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft MGM Language & Leisure zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval maar niet uitsluitend brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

Artikel 5.             Geheimhouding

5.1 MGM Language & Leisure zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde  informatie strikt vertrouwelijk behandelen. MGM Language & Leisure zal ingeschakelde derden wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. MGM Language & Leisure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

Artikel 6.             Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Tarieven worden berekend afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Een en ander  kan berekend worden op basis van een uurtarief – afhankelijk van de duur van de opdracht – of een vaste prijs per project, opdracht of evenement.
[Vertaalwerkzaamheden] Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de brontekst te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door MGM Language & Leisure met opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen.

6.2 MGM Language & Leisure hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.3 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MGM Language & Leisure aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MGM Language & Leisure aangegeven. MGM Language & Leisure is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.4 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 7.             Reclames en geschillen

7.1 Reclame over geleverde vertalingen of diensten dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering of voltooiing, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan MGM Language & Leisure kenbaar te worden gemaakt.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens overeengekomen zaken en hetgeen waartoe hij MGM Language & Leisure opdracht gegeven heeft.

7.3 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.4 Indien MGM Language & Leisure de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal MGM Language & Leisure alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

7.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MGM Language & Leisure daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 8.             Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 MGM Language & Leisure kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan MGM Language & Leisure toerekenbare tekortkoming.

8.2 MGM Language & Leisure is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst.

8.3 MGM Language & Leisure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8.4 De aansprakelijkheid van MGM Language & Leisure  is beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.5 De aansprakelijkheid van MGM Language & Leisure is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.6 [Vertaalwerkzaamheden]
Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft MGM Language & Leisure zich van iedere aansprakelijkheid.
Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door MGM Language & Leisure vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door MGM Language & Leisure opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, en andere specifieke terminologie op juistheid te controleren, omdat MGM Language & Leisure naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.7 MGM Language & Leisure is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. MGM Language & Leisure is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

Artikel 9.             Vrijwaring en intellectueel eigendom

8.1 De opdrachtgever vrijwaart MGM Language & Leisure tegen aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MGM Language & Leisure toerekenbaar is; gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten. MGM Language & Leisure behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MGM Language & Leisure heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10.             Toepasselijk recht

10.1 Auteursrechten vertaalwerkzaamheden
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt MGM Language & Leisure het auteursrecht op de door de vertaler vervaardigde teksten.

10.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en MGM Language & Leisure is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

10.3 De rechter in de vestigingsplaats van MGM Language & Leisure is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MGM Language & Leisure het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11.            Overig

11.1 Onder MGM Language & Leisure wordt verstaan, de eenmanszaak MGM Language & Leisure gevestigd te Deurne in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Eindhoven onder KvK nummer 57727910.

11.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek aan de vrager worden toegezonden en is ter inzage terug te vinden op www.mgmlanguageandleisure.com/algemenevoorwaarden

11.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MGM Language & Leisure en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door MGM Language & Leisure schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.

11.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

English Deutsch Español Français Nederlands Português